Link Search Menu Expand Document

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczy sektora finansowego. Nakłada obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego sygnalizowania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów.


Czym jest AML?

AML to w skrócie Anti Money Laundering, który oznacza w języku polskim przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W polskim ustawodawstwie przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity).

Co ta ustawa ma wspólnego z sygnalistami?

Instytucja sygnalisty w tej ustawie jest jednym ze środków zapewnienia bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Artykuł 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustanawia obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.