Link Search Menu Expand Document

Wdrożenie systemu

W ramach usługi BezpiecznyKontakt.pl możesz wybrać optymalny zakres wdrożenia efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości dla sygnalistów. Skontaktuj się z nami!


Spis treści
 1. Usługa wdrożenia spełnienia wymagań obsługi zgłoszeń
  1. Procedury i dokumentacja
  2. Bezpieczna skrzynka
  3. Szkolenia wewnętrzne
  4. Obsługa zgłoszeń
 2. Ryzyka i potencjalne problemy wynikające z braku efektywnego systemu dla sygnalistów
  1. Kary finansowe
  2. Ryzyko strat finansowych
  3. Czasochłonne procesy sądowe
  4. Ograniczenie rozwoju firm/instytucji
  5. Niski poziom zaufania

Usługa wdrożenia spełnienia wymagań obsługi zgłoszeń

Oferujemy kompletną usługę spełnienia wymagań obsługi zgłoszeń od sygnalistów w Twojej firmie. Szczegółowe informacje na stronie:

Procedury i dokumentacja

Przygotowanie procedur i dokumentacji wewnętrznych (np. regulamin), zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Bezpieczna skrzynka

Anonimowa, bezpieczna i sprawdzona skrzynka do zgłaszania naruszeń i komunikacji z sygnalistą. Zapewnienie anonimowości w uznanym i otwartym standardzie GlobaLeaks powoduje wzrost zaufania sygnalistów do zgłaszania nieprawidłowości.

Szkolenia wewnętrzne

Webinary oraz szkolenia zdalne i stacjonarne zarówno dla pracowników, jak również kadry zarządzającej. Zagadnienie ochrony sygnalistów jest dość nowe w polskim porządku prawnym, stąd podnoszenie wiedzy pracowników jest elementem bardzo istotnym.

Obsługa zgłoszeń

Pełen outsourcing dotyczący przejęcia zadania koordynowania obsługi zgłoszeń sygnalistów. Ustanowienie zewnętrznego podmiotu do obsługi zgłoszeń może dodatkowo podnieść poziom zaufania w kontekście zapobiegania działaniom odwetowym wobec sygnalistów.

Ryzyka i potencjalne problemy wynikające z braku efektywnego systemu dla sygnalistów

Kary finansowe

Dostosowanie organizacji pod względem prawnym i organizacyjnym pozwala uniknąć kar finansowych przewidzianych w przepisach prawa. Jednocześnie pozwala to dbać o dobrą dobre imię organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o unikanie publicznego omawiania nieprawidłowości w formie ujawnienia publicznego.

Ryzyko strat finansowych

Analiza i wykrycie ryzyk na początkowym etapie, a następnie rozwiązanie problemów wewnątrz organizacji może ograniczyć lub wyeliminować potencjalne straty finansowe.

Czasochłonne procesy sądowe

Firmy, które skutecznie dostosowały swoje rozwiązania do wymogów dyrektywy mogą liczyć na to, że sygnaliści w pierwszej kolejności zgłoszą nieprawidłowość poprzez kanał wewnętrzny. Dzięki temu kierownictwo posiądzie informację, która pozwali skutecznie zarządzić zgłoszoną nieprawidłowością - bez konieczności uruchamiania zewnętrznych instytucji (np. organy ścigania) oraz kosztownych procesów sądowych.

Ograniczenie rozwoju firm/instytucji

Dzięki skutecznie wdrożonej dyrektywie o ochronie sygnalistów uzyskuje się poprawę funkcjonowania organizacji poprzez eliminowanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. Wartością dodaną jest ciągłe usprawnianie procedur związane z wdrażaniem usprawnień zgłoszonych przez sygnalistów.

Niski poziom zaufania

Wdrożenie efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości umożliwia podniesienie poziomu zaufania wewnątrz organizacji. Szczególnie wtedy, gdy pracownicy zauważają, że zgłaszane nieprawidłowości są brane pod uwagę i następują zmiany przeciwdziałające im. Skuteczna obsługa zgłoszeń od sygnalistów skutkuje zbudowaniem u pracowników poczucia sprawczości, które może mieć istotne przełożenie na wzrost poziom zaangażowania pracowników.